Odstoupení od smlouvy:

Kupující - spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

  • převzetí zboží

  • převzetí poslední dodávky zboží – je-li předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí

  • převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Hodlá-li kupující – spotřebitel využít svého práva odstoupit od smlouvy, doručí písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího petr.leikep@merunkybohutice.cz nebo poštou na adresu prodávajícího Petr Leikep, Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76, a to nejpozději v poslední den 14 denní lhůty uvedené v předchozím odstavci tohoto článku těchto obchodních podmínek. K odstoupení od smlouvy může kupující - spotřebitel využít níže uvedený vzorový formulář (použití vzorového formuláře však není povinností):

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Petr Leikep

Bohutice 294

671 76 Bohutice

petr.leikep@merunkybohutice.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží _________ (číslo objednávky ________). Datum objednávky zboží ___________. Datum obdržení zboží ____________.

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

podpis spotřebitele (pouze je-li tento formulář zasílán v listinné podobě)

datum“

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Kupující - spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu – nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu - spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující – spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Za podmínek dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníků právo odstoupit od smlouvy kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, zejména v případě smlouvy:

  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.