OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:

Petr Leikep,

Bohutice č.p: 294, PSČ 671 76

IČ: 75936135

tel. číslo: 606 399 832,

e-mailový kontakt: petr.leikep@merunkybohutice.cz

bankovní spojení: 43-808030237/0100

Prodávající je provozovatel internetového obchodu na adrese: www.merunkybohutice.cz

(dále jen „e-shop“)

Úvodní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky vydané podle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu mezi prodávajícím a kupujícím.

Ustanovení čl. II. těchto obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího.

Ustanovení čl. III. těchto obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího.

Ustanovení čl. IV. a v čl. V. těchto obchodních podmínek se vztahují výhradně na koupi a prodej zboží osobě, jež je spotřebitelem tj. fyzickou osobou uzavírající kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednají-li si prodávající a kupující svá práva a povinnosti v kupní smlouvě odchylně od ustanovení těchto obchodních podmínek, mají přednost odchylná ujednání v kupní smlouvě.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách e-shopu, kupující má tedy umožněnu jejich archivaci.

I.

Kupní smlouva:

Obecná ustanovení:

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Prodávající uzavřené kupní smlouvy archivuje a na žádost kupujícího je kupujícímu zpřístupní.

Náklady na prostředky komunikace na dálku vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující sám a tyto náklady se neliší od základní sazby.

Veškeré informace o zboží uvedené v katalogu e-shopu nejsou návrhem na uzavření kupní smlouvy - ustanovení § 1732 odst. 2/ Občanského zákoníku se nepoužije. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího odeslaná prodávajícímu.

Objednávka zboží:

Kupující objednává zboží buď bez registrace vyplněním objednávkového formuláře nebo po své registraci prostřednictvím svého zákaznického účtu.

Při registraci a při vyplňování objednávkového formuláře je kupující povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Kupující je povinen při jakékoli změně své údaje uvedené v zákaznickém účtu aktualizovat. Přístup do zákaznického účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem (přístupové údaje).

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svých přístupových údajů k zákaznickému účtu a není oprávněn umožnit užívání svého zákaznického účtu třetím osobám.

Nevyplní-li kupující všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři (včetně potvrzení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami), není tato objednávka platným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Při objednávce si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení zboží.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do vložil do objednávky.

Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“.

Uzavření kupní smlouvy:

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem oznámení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího, které prodávající doručí kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Objednávka kupujícího je závazná, kupující může zrušit objednávku do okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Zboží:

Veškeré informace o zboží, včetně jeho hlavních vlastností, a ceny jednotlivého zboží, jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu.

Cena zboží je u každého jednotlivého zboží uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech daní či poplatků, s výjimkou nákladů na dodání zboží (balné, poštovné, poplatek za dodání zboží na dobírku), které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách v ustanovení článku „Dodání zboží, náklady na dodání zboží“.

Způsob úhrady kupní ceny zboží:

Kupující při objednávce zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, a to:

 • úhrada předem převodem na bankovní účet prodávajícího číslo účtu:

43-808030237/0100, variabilní symbol: číslo objednávky

 • úhrada na dobírku při doručení prostřednictvím České pošty, s.p.

 • úhrada v hotovosti/platební kartou při osobním odběru v odběrním místě.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny převodem na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží není zálohou.

Elektronická evidence tržeb:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online – v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Způsob dodání zboží, náklady na dodání zboží:

Kupující při objednávce zvolí způsob dodání zboží, a to:

 • prostřednictvím České pošty s platbou při převzetí zboží (dobírka) - při zvolení tohoto způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny zaplatí kupující vedle ceny zboží náklady na dodání zboží ve výši 139,- Kč.

 • prostřednictvím České pošty s platbou předem na bankovní účet prodávajícího č.ú. 43-808030237/0100 - při zvolení tohoto způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny zaplatí kupující vedle ceny zboží náklady na dodání zboží ve výši 139,- Kč.

 • osobní odběr na adrese sídla prodávajícího: Bohutice 294, PSČ 671 76 - při zvolení tohoto způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny zaplatí kupující vedle ceny zboží náklady na dodání zboží ve výši 0,- Kč.

 • osobní odběr na adrese odběrního místa: Dvorní 756/9, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 - při zvolení tohoto způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny zaplatí kupující vedle ceny zboží náklady na dodání zboží ve výši 0,- Kč.

Prodávající zasílá zboží prostřednictvím České pošty pouze na území České republiky.

Splatnost kupní ceny:

Zvolí-li kupující v objednávce osobní odběr zboží nebo doručení zboží prostřednictvím České pošty na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Zvolí-li kupující v objednávce doručení zboží prostřednictvím České pošty s úhradou kupní ceny předem na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nebude-li kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě uvedené v předchozí větě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Zvolí-li kupující v objednávce doručení zboží prostřednictvím České pošty, nepoužije se ustanovení věty první § 2119 odst. 1/ Občanského zákoníku.

Lhůta pro dodání zboží:

Zvolí-li kupující v objednávce osobní odběr zboží nebo dodání zboží prostřednictvím České pošty na dobírku, zavazuje se prodávající odeslat zboží kupujícímu nebo připravit zboží k osobnímu odběru do 5 od uzavření kupní smlouvy.

Zvolí-li kupující v objednávce dodání zboží prostřednictvím České pošty s úhradou kupní ceny předem převodem na bankovní účet prodávajícího, zavazuje se prodávající odeslat zboží kupujícímu do 5 dnů ode dne připsání kupní ceny a nákladů na dodání zboží na bankovní účet prodávajícího.

II.

Odpovědnost za vady, reklamace – kupující spotřebitel, kupující nepodnikatel:

Ustanovení tohoto článku těchto obchodních podmínek se nepoužijí v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné

 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce trvání do data jeho použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, a v případě poškození obalu je povinen společně s přepravcem zboží rozbalit, zkontrolovat stav zboží a sepsat s přepravcem protokol o zjištění případných vad zboží.

Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího písemně na adrese: Petr Leikep, Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76 nebo e-mailem na adrese petr.leikep@merunkybohutice.cz Na adrese Petr Leikep, Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76 je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění i po ukončení prodeje prodávajícího.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě kupujícího – spotřebitele rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v případě kupujícího - spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem a v případě kupujícího – spotřebitele také zákonem o ochraně spotřebitele.

III.

Odpovědnost za vady, reklamace – kupující podnikatel

Ustanovení čl. III. těchto obchodních podmínek se použije pouze v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího.

Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními § 2099-2117 Občanského zákoníku v platném znění.

IV.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující - spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

 • převzetí zboží

 • převzetí poslední dodávky zboží – je-li předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí

 • převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Hodlá-li kupující – spotřebitel využít svého práva odstoupit od smlouvy, doručí písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího petr.leikep@merunkybohutice.cz nebo poštou na adresu prodávajícího Petr Leikep, Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76, a to nejpozději v poslední den 14 denní lhůty uvedené v předchozím odstavci tohoto článku těchto obchodních podmínek. K odstoupení od smlouvy může kupující - spotřebitel využít níže uvedený vzorový formulář (použití vzorového formuláře však není povinností):

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Petr Leikep

Bohutice 294

671 76 Bohutice

petr.leikep@merunkybohutice.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží _________ (číslo objednávky ________). Datum objednávky zboží ___________. Datum obdržení zboží ____________.

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

podpis spotřebitele (pouze je-li tento formulář zasílán v listinné podobě)

datum“

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Kupující - spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu – nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu - spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující – spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Za podmínek dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníků právo odstoupit od smlouvy kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, zejména v případě smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI.

Orgány státního dozoru:

Kupující je dále oprávněn obrátit se se stížností na tyto orgány státního dozoru:

 • orgánem státního dozoru nad výkonem živnostenského oprávnění prodávajícího je Živnostenský úřad

 • orgánem státního dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů,

 • orgánem státního dozoru nad dodržováním práv spotřebitele je Česká obchodní inspekce,

 • orgánem státního dozoru nad zajištěním bezpečnosti potravin je Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

VII.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Petr Leikep, bytem Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76

IČ: 75936135

(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje správce:

Petr Leikep, Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76,

tel. číslo: +420 606 399 832

e-mailový kontakt: petr.leikep@merunkybohutice.cz

Správce zpracovává tyto osobní údaje subjektů údajů (kupujících):

 • jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění závazků z kupní smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, důsledkem jejich neposkytnutí však může být neuzavření kupní smlouvy.

Právní základ, účel zpracování osobních údajů a kategorie příjemců osobních údajů:

- Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a splnění kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a kupujícím

 • osobní údaje správce zpracovává za účelem vyřízení objednávky kupujícího a k výkonu práv a závazků plynoucích ze smluvního vztahu správce a kupujícího. Za tímto účelem správce poskytuje osobní údaje kupujícího osobám zajišťujícím dodání zboží – pracovníci správce, Česká pošta, s.p.

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce

 • osobní údaje správce zpracovává za účelem vymáhání svých nároků ve správním, soudním a exekučním řízení či v řízení před subjekty příslušnými k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v případě, že dojde k porušení závazků z  kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a kupujícím

 • pro tyto účely správce poskytne osobní údaje kupujícího správním orgánům, soudům, soudním exekutorům a subjektům příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností uložených správci zákonem právními předpisy upravujícími předmět činnosti správce (zejména vystavování účetních a daňových dokladů, vedení účetnictví)

 • pro tyto účely správce poskytne v zákonem stanovených případech osobní údaje příslušnému finančnímu úřadu případně dalším příjemcům určeným zákonem.

Osobní údaje správce zpracovává:

 • po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a kupujícím,

 • po dobu nezbytnou k plnění archivační povinnosti podle platné právní úpravy

 • po dobu nutnou k ochraně oprávněných zájmů správce

Práva subjektu údajů (kupujícího) v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Za podmínek uvedených v čl. 15 – 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 má subjekt údajů právo:

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce bezplatně potvrzení, zda správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, tak za jakým účelem, v jakém rozsahu a po jakou dobu budou údaje zpracovávány a jaká jsou jeho práva ve vztahu k osobním údajům.

 • právo na opravu osobních údajů – subjekt údajů může žádat správce o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

 • právo na výmaz osobních údajů – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování. Dále je správce povinen osobní údaje vymazat, je–li zpracování osobních údajů protiprávní, nebo ukládá-li to správci zákon

 • právo na omezení zpracování osobních údajů – správce je povinen omezit zpracování osobních údajů (tj. s výjimkou uložení osobní údaje jinak nezpracovávat), je-li subjektem údajů popřena přesnost osobních údajů, je-li zpracování protiprávní a subjekt údajů žádá omezení zpracování namísto výmazu osobních údajů, jestliže správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, anebo jestliže subjekt vznesl námitku proti zpracování osobních údajů

 • právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má subjekt údajů právo aby jeho osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

– subjekt údajů má z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Na základě této námitky správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, je správce povinen omezit zpracování osobních údajů dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Omezení zpracování znamená, že osobní údaje mohou být u správce uloženy, jakékoli jiné jejich zpracování je možné pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z důvodu ochrany práv jiné osoby či z důvodu důležitého veřejného zájmu.

Veškerá svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce písemně nebo e-mailem na kontaktech správce uvedených v čl. I. této informace o zpracování osobních údajů.

Dále se subjekt údajů může podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2020