Odpovědnost za vady, reklamace – kupující spotřebitel, kupující nepodnikatel:

Ustanovení tohoto článku těchto obchodních podmínek se nepoužijí v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné

  • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce trvání do data jeho použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, a v případě poškození obalu je povinen společně s přepravcem zboží rozbalit, zkontrolovat stav zboží a sepsat s přepravcem protokol o zjištění případných vad zboží.

Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího písemně na adrese: Petr Leikep, Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76 nebo e-mailem na adrese petr.leikep@merunkybohutice.cz Na adrese Petr Leikep, Bohutice č.p. 294, PSČ 671 76 je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění i po ukončení prodeje prodávajícího.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě kupujícího – spotřebitele rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v případě kupujícího - spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem a v případě kupujícího – spotřebitele také zákonem o ochraně spotřebitele.